لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 بجنورد 1550
2 شیروان 516
3 اسفراین 300