لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

0 نفر

0
0

تعداد کل اعضا

342,407 نفر

135,391
207,016

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

109,167 نفر

58,063
51,104

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات