لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

15,820 نفر

5,731
10,089

تعداد کل اعضا

356,950 نفر

140,185
216,765

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

125,160 نفر

65,334
59,826

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات