لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

12,572 نفر

4,514
8,058

تعداد کل اعضا

354,844 نفر

139,799
215,045

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

121,398 نفر

63,739
57,659

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات