لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

690 نفر

273
417

تعداد کل اعضا

358,598 نفر

140,810
217,788

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

125,769 نفر

65,586
60,183

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات