لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

13,294 نفر

4,040
9,254

تعداد کل اعضای

310,699 نفر

127,098
183,601

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

110,031 نفر

60,312
49,719

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات