لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

7,690 نفر

2,622
5,068

تعداد کل اعضا

334,132 نفر

132,589
201,543

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

110,530 نفر

58,899
51,631

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات