لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 بیرجند 1491
2 فردوس 364
3 قائنات 345
4 طبس 299