لطفا صبور باشید...

سامانه آمار اعضاء نظام پزشکی

فهرست اعضا به تفکیک شهرستان

ردیف شهرستان تعداد کل
1 بیرجند 1434
2 فردوس 346
3 قائنات 332
4 طبس 284