لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

951 نفر

326
625

تعداد کل اعضای

314,311 نفر

128,336
185,975

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

109,931 نفر

59,756
50,175

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات