لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

9,247 نفر

2,844
6,403

تعداد کل اعضای

306,653 نفر

125,889
180,764

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

108,524 نفر

59,626
48,898

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات