لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

3,416 نفر

1,103
2,313

تعداد کل اعضا

334,035 نفر

134,300
199,735

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

107,444 نفر

57,296
50,148

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات