لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

5,718 نفر

1,531
4,187

تعداد کل اعضای

319,089 نفر

129,553
189,536

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

105,432 نفر

55,949
49,483

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات