لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

1,867 نفر

561
1,306

تعداد کل اعضای فعال

299,273 نفر

123,333
175,940

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

106,006 نفر

58,629
47,377

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات