لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

4,203 نفر

1,199
3,004

تعداد کل اعضا

301,618 نفر

123,984
177,634

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

107,632 نفر

59,277
48,355

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات