لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

14,169 نفر

4,815
9,354

تعداد کل اعضا

340,628 نفر

134,790
205,838

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

115,437 نفر

61,068
54,369

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات