لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

7,787 نفر

2,762
5,025

تعداد کل اعضا

350,103 نفر

138,075
212,028

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

117,357 نفر

61,941
55,416

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات