لطفا صبور باشید...

سامانه آمار سازمان نظام پزشکی

تعداد اعضای جدید (سال جاری)

13,038 نفر

3,857
9,181

تعداد کل اعضای

326,405 نفر

131,877
194,528

تعداد اعضای دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای

106,187 نفر

56,204
49,983

توزیع نسبی اعضای سازمان به تفکیک سطح تحصیلات