لطفا صبور باشید...

توزیع مکانی اعضای سازمان نظام پزشکی

فیلتر نتایج

نقشه توزیع مکانی اعضای سازماندر استانها

نمودار توزیع مکانی اعضای سازمان نظام پزشکینسبت به جمعیت استان ها

نمودار تعداد اعضای سازمان نظام پزشکیدر استان ها

جدول 3- توزیع مکانی اعضا به تفکیک جنسیت

استان/شهرستان تعداد آقایان تعداد خانم ها کل